Genel

Mali pakette basına ceza

Mali pakette basına ceza

“Mali düzenlemeler paketi” kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Hazine taşınmazlarının satışı, vergi ve bazı mali konularda düzenlemeler ile “şirket itibarını kırabilecek habere ceza” getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığına taşıyor. 

Teklifte yer alan  bazı düzenlemeler şöyle:

-Reklam yasağı getirilenlere verilen reklamlar için yapılan ödemeler vergi kayıtlarında gider olarak gösterilemeyecek. 

-İnternet ortamında işlenen suçlar kapsamında reklam yasağı için de aynı durum geçerli olacak. 

-Bir veya daha fazla özel sağlık kuruluşunda sözleşmeyle çalışan hekim ve diş hekimleri serbest meslek erbabı sayılacak ve kazançları buna göre vergilendirilecek. 

-Vergi direlerince elektronik imza ile onaylanan belgeler imzalı ve mühürlü belge olarak kabul edilecek.

Vergi kaçakçılığı cezası artacak 

-Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu defter ve kayıtlarda tahrifat ve yanıltıca belge düzenlemeye verilen hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 

-Bu belgelerin imhası ya da sahtesinin düzenleyenlere verilecek cezalar ile ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken bilgi ve belgeleri engellemeye verilecek cezanın üst sınırı da 5 yıldan 8 yıla yükseltilecek. 

-Bu fiiller sonucu doğacak vergi kaybının tamamı ile kesilen cezaların hüküm verilmeden ödenmesi durumunda ceza üçte bir oranında. Tarh edilen vergiye ilişkin kesilen bir ceza yoksa, öngörülen hapis cezası yarı yarıya indirilecek. 

-Bu suçlara konu işlem birden fazla takvim yılı ya da vergilendirme döneminde işlenmişse cezalar dörtte üçe kadar artırılabilecek. 

Muhtar maaşına düzeleme 

-Cumhurbaşkanı, seyahat acentelerinin yıllık aidatını yeniden değerleme oranının yarısına kadar indirebilecek. 

-Muhtarlara verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki fark hiçbir kesinti yapılmadan ayrıca ödenecek. 

KDV istisnaları

-İmalat sanayi ile turizmle ilgili yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin bu belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin KDV istisnasındaki süre 2025 yıllı sonuna kadar uzatılacak. 

-Türkiye’de geliştirilen ve üretilen elektrik motorlu taşıtların yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 2023 sonuna kadar KDV’den istisna tutulacak. 

Hazine taşınmazlarının satışı

– Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedeli peşin olarak ödenirse yüzde 20 indirim uygulanacak. En az yarısının peşin ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim yapılacak.

-Taksitli satışlarda ise satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına yasal faiz oranının yarısı uygulanacak. 

-Bu satışlardan sağlanacak gelirlerin yüzde 25’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek, kalan bölüm genel bütçeye aktarılacak.  

-Yapı kayıt belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışındaki başvuru süresi 2022 sonuna kadar uzatılıyor. 

-Hazineye ait tarım arazileri, en az 3 yıldır tarımsal amaçla kullananlara o yılın ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek

Kamuya ait işyerleri satışa çıkacak

-Ticari faaliyet amacıyla kiraya verilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında ihaleyle satılabilecek. İhale tarihinde en az üç yıldır orada bulunan kiracılara satış işleminde öncelik tanınacak. 

-Hazine taşınmazlarının ihale mevzuatı kapsamında satışında bedeli peşin ödenirse yüzde 20 indirim uygulanacak.

-Üzerinde yapılanma bulunan ve satılmak üzere belediyelere devredilen taşınmazların bedelinin tamamı peşin ödenirse yüzde 20, en az yarısı ödenirse yüzde 10 indirim uygulanacak. 

Servis ve yemekte fiyat farkı

-Öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde Ocak-Haziran 2022 dönemi fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmaması durumunda ek fiyat farkı verilebilecek. 

-Buna ilişkin esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek. 

Yatırım fonları ve istisnalar

-Cumhurbaşkanlığı ofisleri, kimlik paylaşımı sistemindeki verilerin paylaşımında katılma payı ödemeyecek. 

-Yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi yoluyla sağlanan kazançlar da istisna kapsamına alınacak. Bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşmuşsa bunlar da aynı kapsamda değerlendirilecek. 

-Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak. 

-Sermaye piyasasında faaliyet gösteren bazı kurum ve kuruluşlardan alınacak kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilecek.

Ödenemeyen çiftçi borcu 

-Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu bulunan ve “aciz vesikasına” bağlanan alacaklar faiz yürütülmeksizin takip edilecek. Yapılan tahsilat izleyen ayın başında Hazine’ye aktarılacak. Hazine’nin hesabına aktarılacak.

-Radyo ve televizyonlarda ayda en az 90 dakika süreyle vergi bilincinin oluşturulmasına yönelik yayın yapılacak. 

-ÖSYM Başkan veya başkan yardımcılığına atanan öğretim elemanları bu görevdeki süreleri makam tazminatı ödenecek süre olarak değerlendirilecek. 

-ÖSYM’de soru hazırlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile öğretmenlere 31 Aralık 2021’de sona eren ek ödeme uygulaması 2024 sonuna kadar uzatılacak.

2/B alanlarının satışı  

-Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak. Bu alanlar hak sahipliği belirlenerek doğrudan kendisine satılacak.

-2/B alanlarındaki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatılacak. 

-Satış bedelleri, her ay TÜFE oranında artırılacak. 

Finans şirketleri

-Finansal kiralama, faktoring gibi finansman şirketleri BDDK’nın öngördüğü esaslar çerçevesinde şube açıp acentelik verebilecek. 

-Bankacılık Kanunu’ndaki ‘bankalar için itibarın korunması’ hükümleri, tasarruf finansman şirketleri gibi bankalarla benzer iş yapan diğer şirketler için de geçerli olacak. 

“Şirket itibarını kırabilecek haber”

-Teklif, Basın Kanunu’na eklenecek 49/C maddesi ile herhangi bir yayın ya da iletişim aracı ile “bir şirketin itibarını kırabilecek ve şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” kuralının getirilmesini öngörüyor. 

-Bu düzenlemeye aykırı davrananlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezası verilecek.  Bu eylemler nedeniyle özel veya kamusal bir zarar doğmuşsa ceza altıda bir oranında artırılacak. 

-Teklif, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin müşterilerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik bazı düzenlemeleri de içeriyor. 

-Teklifte, ayrıca OHAL kapsamında el konulan bazı kurum ve kuruluşların borç ve ödemelerine yönelik düzenlemeler ile bazı üniversitelere kadro ihdası da  yer alıyor.  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL