Genel

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber. Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek ! Malpraktis Yasası

Türk Tabipler Birliği Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında güncel bilgileri aktardı. İşte o açıklama,

“Kamuda görev yapan hekimlerden tarafımıza iletilen sorular, kamuoyunda “Malpraktis Yasası” olarak anılan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan Ek Madde 18 düzenlemesi karşısında hekimlerin, zorunlu mesleki sorumluluk sigortalarını yaptırmaya devam edip etmeyecekleri konusunda tereddüt yaşadığını göstermektedir. Bu tereddüdün yaşanması, son derece anlaşılırdır. Zira bilindiği gibi bu madde düzenlemesine göre; kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın ilgili sağlık çalışanına rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından karar verilecektir” Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Flaş Haber Malpraktis Davalarında Kasıt Yoksa

“Bu düzenleme, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda “malpraktis davalarında kasıt olmadıkça, tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan” kanun maddesi olarak duyurulmuştur. Şu hâlde (hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eylemlerinin çok çok büyük bir kısmı taksirli olduğuna, yani kasıt içermediğine göre) idare tarafından rücu edilen tazminat ödemesi istisnai olacaktır. Ancak 1219 sayılı Yasa’nın Ek Madde 12 düzenlemesine göre, ister özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışsın, ister kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapsın, isterse mesleğini serbest olarak icra etsin tüm hekimler, tıbbi kötü uygulama (malpraktis) nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için (5.000) beş bin Türk Lirası idari para cezası verileceği de aynı maddede düzenlenmiştir. Bu madde aynen yürürlüktedir” Zorunlu Hekim Sigortası Primleri

“Her ne kadar 3359 sayılı Yasa’nın Ek Madde 18 düzenlemesi henüz kanun teklifi iken Sağlık ve Adalet Komisyonlarında yapılan görüşmelerde, bu konuya dikkat çekilerek özel sigorta şirketlerine aktarılan bu primlerin anlamsız hale geleceği; kamunun tazminat tutarlarını finansmanında sürdürülebilirliğin de sağlanması bakımından -zorunlu sigorta düzenlemeleri yapılmadan önceki tarihlerden bu yana TTB tarafından dile getirilen- özel sigortacılık anlayışından vazgeçilip bu amaçla kamusal fon oluşturulması gerektiği bir kez daha ifade edilmiştir. Ne var ki düzenlemenin sigorta boyutu üzerinde hiç durulmamıştır. Bir yandan yasanın bu şekilde eksik çıkarılması, bir yandan da 1219 sayılı Yasa Ek Madde 12 hükmünün varlığını koruması, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlerimizin de mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaya devam etmelerini zorunlu kılmaktadır”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL